طراحی سایت آموزش ورزش

سامانه آموزش ورزش
سامانه ی آموزش ورزش از سه بخش اصلی جهت اطلاع رسانی دوره های ورزشی ، آموزش زبان تخصصی ورزشی به شیوه نوین و هم چنین بخش کاریابی و جستجو مربی و باشگاه می باشد.
طراحی کاربند پسند و واکنش گرا ، سه پنل تخصصی مدیریت کاربر و مربیان ، آزمون و تست یادگیری لغات زبان ، ماژول های اختصاصی بر اساس نیاز کارفرما